Καλέστε +30 210 3259900 τους ειδικούς

elen
Orange Cruises
Advertising banner
Έντυπα
 

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ)
2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ:
3. ΓΕΝΙΚΑ:
4. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ - ΠΛΗΡΩΜΗ:
5. ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΛΠ. :
6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ:
8. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ/ΠΛΟΙΑ - ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
9. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ:
10. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:
11. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ:
12. ΑΣΦΑΛΙΣΗ:
13. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:
14. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:
15. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ:
16. OΡΙΣΜΟΙ:

Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Συμμετοχής συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού και παρακαλούμε να διαβαστούν προσεκτικά πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα οργανωμένα ταξίδια μας. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε οργανωμένο ταξίδι/κρουαζιέρα της Εταιρείας μας προϋποθέτει την προσεκτική μελέτη του προγράμματος του συγκεκριμένου ταξιδιού και σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον πελάτη των Γενικών Όρων Συμμετοχής, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί από τον ΗΑΤΤΑ για τα μέλη του. Σύμφωνα με τον ορισμό του Π.Δ. 339/1996, με το οποίο ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία η Κοινοτική Οδηγία 90/314, ΕΟΚ της 13ης Ιουνίου 1990 περί Οργανωμένων Ταξιδιών, Οργανωμένων Διακοπών και Περιηγήσεων, ως «οργανωμένο ταξίδι» εννοείται ο προκαθορισμένος συνδυασμός δύο τουλάχιστον από τα στοιχεία της μεταφοράς, της διαμονής ή άλλων τουριστικών υπηρεσιών μη συμπληρωματικών της μεταφοράς ή της διαμονής που αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα του οργανωμένου ταξιδιού, εφ’ όσον η εν λόγω παροχή υπερβαίνει τις 24 ώρες ή περιλαμβάνει μία διανυκτέρευση και πωλείται ή προσφέρεται προς πώληση σε μία συνολική τιμή. Οργανωμένο ταξίδι θεωρείται και όταν η παροχή των επί μέρους υπηρεσιών ενός και του αυτού οργανωμένου ταξιδιού γίνεται με χωριστή τιμολόγηση, αλλά στο ίδιο χρονικό διάστημα και από τον ίδιο παροχέα. Σημειώνουμε, ότι στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής αναφέρονται οι γενικές πληροφορίες και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο συμβαλλόμενων μερών στο οργανωμένο ταξίδι, ενώ όσον αφορά τις συγκεκριμένες και ειδικές πληροφορίες (προορισμούς, τιμές, ημέρες και ώρες αναχώρησης και επιστροφής, μέσα μεταφοράς, καταλύματα, επισκέψεις κλπ.), που αφορούν το κάθε οργανωμένο ταξίδι χωριστά, θα πρέπει να συμβουλεύεστε το πρόγραμμα κάθε ταξιδιού και τον σχετικό τιμοκατάλογο.

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ)
Είμαστε η εταιρεία με την επωνυμία «Orange Cruises Hellas (Ελλάς) Τουριστικές επιχειρήσεις Α.Ε.», με τον διακριτικό τίτλο “Orange Cruises Hellas, με έδρα την Αθήνα, Παλαιολόγου Μπενιζέλου 6, Τ.Κ.10556, με αριθμό ειδικού σήματος ΕΟΤ 0206E60000356901, μέλος του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ), η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας και διοργανώνουμε ταξίδια και τα πωλούμε ή τα διαθέτουμε προς πώληση οι ίδιοι (εφεξής “η Εταιρεία” ή άλλως ο «Διοργανωτής»).

2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ:
Η συμμετοχή σας σε οργανωμένο ταξίδι (στο εξής «ταξίδι») προϋποθέτει την υπογραφή σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας μας και του «πελάτη», δηλαδή εσάς, η οποία καλύπτει και την οικογένεια σας ή την ομάδα που εκπροσωπείτε και καλύπτετε οικονομικά, αντίγραφο της οποίας λαμβάνετε υποχρεωτικά. Οι παρόντες Γενικοί Όροι Συμμετοχής συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης αυτής. Τεκμαίρεται επίσης ότι αποδέχεσθε τους παρόντες Γενικούς Όρους Συμμετοχής και για λογαριασμό όλων των αναφερομένων στην δήλωση συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένων και των ανηλίκων (κάτω των 18 ετών) και των ατόμων µε ειδικές ανάγκες.

3. ΓΕΝΙΚΑ:
Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής έχουν ελεγχθεί από την Εταιρεία μας, κατά τον χρόνο σύνταξης του εντύπου αυτού, για την εγκυρότητα και την ακρίβεια τους, έχουν γενικό χαρακτήρα και ισχύουν αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στο πρόγραμμα του κάθε ταξιδιού. Τα έντυπα προγράμματα ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται στον ισχύοντα τιμοκατάλογο και σε αδιαίρετο συνδυασμό με αυτόν, στον οποίο και αναφέρονται τυχόν αλλαγές, διορθώσεις και πληροφορίες για τα ταξίδια, που δεσμεύουν όλους τους πελάτες. Η τελική διαμόρφωση του ταξιδιού, των υπηρεσιών και της τιμής του περιέχεται στη σύμβαση του οργανωμένου ταξιδιού, την οποία υπογράφουν και συναποδέχονται τα δύο μέρη (τουριστικό γραφείο και πελάτης). Σημειώνουμε, ότι οποιεσδήποτε ειδικές επιθυμίες, ανάγκες ή απαιτήσεις του πελάτη, όσον αφορά το ταξίδι στο οποίο συμμετέχει, θα πρέπει να περιλαμβάνονται ρητά στη σύμβαση, εφ’ όσον έχουν συμφωνηθεί και είναι εφικτή η πραγματοποίηση τους. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραμμάτων των ταξιδιών μπορεί να αλλάξουν, λόγω των συχνών και έκτακτων αλλαγών των συνθηκών παγκοσμίως, και ιδιαίτερα στις μεταφορές και τις διεθνείς σχέσεις. Στην περίπτωση αυτή θα ειδοποιηθείτε άμεσα με τον πλέον πρόσφορο τρόπο, και για τον λόγο αυτόν το γραφείο μας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας (τηλέφωνα, fax, email), ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να έρθει σε επαφή μαζί σας.

4. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ - ΠΛΗΡΩΜΗ:
Μπορείτε να εγγραφείτε σε κάποιο από τα ταξίδια μας αν είστε άνω των 18 ετών. Κρατήσεις για ανηλίκους πρέπει να γίνουν από τους νόμιμους κηδεμόνες τους και θα γίνονται δεκτές µόνο εάν ο ανήλικος ταξιδεύει µε τουλάχιστον έναν από τους γονείς του/της ή άλλο ενήλικα ο οποίος αναλαμβάνει όλη την ευθύνη για τον ανήλικο. Παιδιά που κατά την πρώτη ημέρα της αναχώρησης δεν έχουν συμπληρώσει τον 6ο μήνα της ηλικίας τους δεν μπορούν να ταξιδέψουν. Για ταξίδια που διαρκούν άνω των 15 ημερών προς τους ακόλουθους προορισμούς το επιτρεπτό όριο ηλικίας συμμετοχής είναι 12 μήνες: Αφρική, Άπω Ανατολή, Ινδικό Ωκεανό και Υπερατλαντικά. Οι εγγραφές γίνονται με επίσκεψη στα γραφεία ή υποκαταστήματα των διοργανωτών ή των πωλητών, με αλληλογραφία, fax, τηλέφωνο ή μέσω ιστοσελίδας, με την προϋπόθεση, προκειμένου να δεσμευτούν θέσεις στο συγκεκριμένο ταξίδι: α) της πληρωμής σχετικής προκαταβολής αντίστοιχης του 30% της συνολικής αξίας για κάθε άτομο και β) της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης με τους παρόντες Όρους. Έγκυρη είναι μία εγγραφή αν αναγράφεται στην απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής το συγκεκριμένο ταξίδι, με τις ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής και τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία του. Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι εξασφαλίζεται με την εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των σχετικών επιβαρύνσεων το αργότερο εντός 30 ημερών προ της αναχώρησης, ή εάν πρόκειται για καθυστερημένη κράτηση, πρέπει να εξοφλήσετε πλήρως κατά την εγγραφή σας στο ταξίδι. Τυχόν μη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόμενο χρόνο δίνει το δικαίωμα στο τουριστικό γραφείο να ακυρώσει την κράτηση και, ενδεχομένως, να απαιτήσει ακυρωτικά, σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. Ειδικές προσφορές ή εκδροµές που πωλούνται µε ευνοϊκότερους όρους από αυτούς που αναφέρονται στο διαφημιστικό φυλλάδιο προσφέρονται για περιορισμένο χρονικό διάστηµα και αναλόγως διαθεσιμότητας όπως γνωστοποιείται από την Εταιρεία κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Ο συμβαλλόμενος, ο οποίος ο οποίος προβαίνει σε κράτηση για λογαριασµό άλλων προσώπων, έχει την υποχρέωση αφ’ ενός να εγγυηθεί ότι έχει την εξουσιοδότηση να προβεί σε κράτηση για λογαριασµό όλων των συνταξιδιωτών που αναφέρονται στη δήλωση συµµετοχής και ότι αυτοί θα συμμορφωθούν µε τους Όρους Συμμετοχής και αφ’ ετέρου να ενημερώσει όλους τους εκπροσωπούμενους από αυτόν συνταξιδιώτες του για τις λεπτομέρειες και τους Όρους του ταξιδιού. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι, το δε τουριστικό γραφείο θέτει στη διάθεση τους κάθε σχετική πληροφορία, εάν του ζητηθεί. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να προσφέρει εναλλακτικούς ή συμπληρωματικούς όρους για ειδικούς τύπους συμβάσεων (για παράδειγμα ομαδικά ταξίδια ή ταξίδια κινήτρων ή επιβράβευσης). Οι ειδικότεροι όροι που θα συμφωνηθούν σε κάθε περίπτωση στη σύµβαση που θα συναφθεί, θα εφαρμόζονται συμπληρωματικά προς τους παρόντες Όρους. Οποιαδήποτε ποσά καταβάλλονται σε ταξιδιωτικό πράκτορα πριν από την επιβεβαίωση της συµµετοχής σας από την Εταιρεία κρατούνται από αυτόν για λογαριασµό σας. Έπειτα από την επιβεβαίωση της συµµετοχής σας από την Εταιρεία τα παραπάνω ποσά κρατώνται από τον ταξιδιωτικό πράκτορα για λογαριασµό της Εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν προβείτε κατά το χρόνο που αυτό απαιτείται σε καταβολή οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού, η Εταιρεία μπορεί να προβεί σε ακύρωση της συµµετοχής και θα υποβληθείτε σε ακυρωτικά τέλη όπως ορίζονται στην παράγραφο 9.

5. ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΛΠ. :
Η αξία των ταξιδιών (στο εξής «τιμή») αναφέρεται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο μας, όπου αναλύονται και οι υπόλοιπες υποχρεωτικές επιβαρύνσεις (τέλη - φόροι, φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φιλοδωρήματα, visa κλπ.). Οι τιμές των ταξιδιών υπολογίζονται με βάση τα κοστολογικά δεδομένα των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, με βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, τους ισχύοντες ναύλους, φόρους και άλλα έξοδα ασφάλειας, την ισοτιμία ξένων νομισμάτων σε σχέση με το Ευρώ, καθώς και κάθε άλλον παράγοντα κόστους. Το τουριστικό γραφείο, αφού εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν. Η τιμή του ταξιδιού μπορεί να αλλάξει μέχρι 21 ημέρες πριν την ημερομηνία της αντίστοιχης αναχώρησης, λόγω απρόβλεπτων αυξήσεων ναύλων, συναλλάγματος, καυσίμων κλπ., εκτός από τις περιπτώσεις καθυστερημένης συµµετοχής δηλαδή, μετά την 30η ημέρα προ της αναχώρησης. Σε περίπτωση αύξησης της τιμής σε σημαντικό βαθμό (10% και άνω) για τους παραπάνω λόγους, ο πελάτης μπορεί να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να του επιστραφούν τα χρήματα που έχει καταβάλει, ή να του προσφερθεί ένα άλλο ταξίδι ίσης ή ανώτερης αξίας. Αν το ταξίδι που θα του προσφερθεί είναι κατώτερης αξίας θα του επιστραφεί η διαφορά. Υποχρέωση του πελάτη είναι να γνωστοποιήσει στο γραφείο μας εγγράφως την όποια απόφασή του μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, που όμως δε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες από τη στιγμή που θα του κοινοποιηθεί η αύξηση της τιμής. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν απαντήσει εγγράφως εντός της παραπάνω προθεσμίας το γραφείο μας είναι υποχρεωμένο να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να του επιστρέψει όλα τα χρήματα που έχει καταβάλει χωρίς καμία άλλη υποχρέωση. Οι επιβαρύνσεις συνήθως αφορούν έξοδα τρίτων (φόροι αεροδρομίων, λιμένων, επιβαρύνσεις από την αύξηση της τιμής των καυσίμων/επίναυλος καυσίμων, συναλλαγματικές διαφορές κλπ.).Ο τρόπος υπολογισμού των επιβαρύνσεων διαφέρει από εταιρία σε εταιρία κρουαζιέρας και αναφέρεται στους ειδικούς επιπρόσθετους όρους της κάθε εταιρίας. Οι τιμές τον οργανωμένων ταξιδιών αφορούν ένα άτομο και καλύπτουν μόνο τις αναφερόμενες στα «περιλαμβανόμενα» υπηρεσίες. Η τιμή των ταξιδιών μπορεί και να μειωθεί για την προσέλκυση επιπλέον ατόμων. απαραίτητων για την πραγματοποίησή τους. Τυχόν διάθεση των τελευταίων προπληρωμένων από το τουριστικό γραφείο θέσεων σε προσφορά, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ένα ταξίδι, δεν δικαιοδοτεί τους υπόλοιπους πελάτες να απαιτήσουν ανάλογη έκπτωση ή να ακυρώσουν τη συμμετοχή τους νωρίς να καταβάλουν τα προβλεπόμενα ακυρωτικά. Το τουριστικό γραφείο έχει επίσης το δικαίωμα, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για περιορισμένο αριθμό θέσεων να πωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιμές, με ειδικούς όρους ακυρωτικών. Οι παιδικές χρεώσεις (και μόνο όταν πληρώνουν δύο ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο/ καμπίνα) ποικίλλουν κατά περίπτωση, από προσφορά δωρεάν διαμονής, χωρίς φαγητό στα ξενοδοχεία και τα πλοία, μέχρι μια μικρή έκπτωση ή ειδική τιμή. Στα charters (ναυλωμένα μέσα μεταφοράς) όλοι οι Επιβάτες, καθώς και τα παιδιά, πληρώνουν κανονικό εισιτήριο.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλα τα τμήματα του ταξιδιού που διαφημίζει και διαθέτει στους πελάτες. Το τουριστικό γραφείο, έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, επιμέλειας και φροντίδας, δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις προερχόμενες από δική σας υπαιτιότητα ή υπαιτιότητα οποιουδήποτε αναφερομένου στη δήλωση συμμετοχής, από υπαιτιότητα τρίτων προσώπων, ξένων προς την παροχή των υπηρεσιών, καθώς και για έκτακτες καταστάσεις, μη συνήθη ή απρόβλεπτα γεγονότα εκτός της σφαίρας επιρροής της Εταιρείας, όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων των διαφόρων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, λεωφορείων, τρένων κλπ.), λόγω αποκλεισμού («εμπάργκο») περιοχών εξ αιτίας τρομοκρατικών ενεργειών, απεργιών και οποιωνδήποτε άλλων αιτίων που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας ερμηνεύονται ως γεγονότα ανωτέρας βίας και δεν μπορούν να προβλεφθούν ή να αποτραπούν. Λόγω της πιθανότητας μικρών ή μεγάλων καθυστερήσεων, για τεχνικούς ή μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους, οι πελάτες δεν πρέπει να προγραμματίζουν επισκέψεις ή τη συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις κλπ. κατά τις ημέρες των πτήσεων ή, γενικά, της μεταφοράς τους από τον έναν προορισμό στον άλλο. Τυχόν προγραμματισμένη ξενάγηση, σε περίπτωση καθυστέρησης, μεταφέρεται στις επόμενες ημέρες, και αν αυτό είναι αδύνατο επιστρέφεται το κόστος της. Παροχές που δεν αναφέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων των οργανωμένων ταξιδιών ή που αναφέρονται ως προαιρετικές, είτε δεν προσφέρονται καθόλου από το τουριστικό γραφείο μας είτε διατίθενται με επιπλέον χρέωση πέραν των αναγραφόμενων τιμών, εφ’ όσον τελικά καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους. Οι προαιρετικές αυτές παροχές, πάντως, (επιτόπιες εκδρομές, βραδινές εκδηλώσεις, είσοδοι σε μουσεία κλπ.), δεν είναι υποχρεωτικές για καμία πλευρά (διοργανωτή / πελάτη), και πραγματοποιούνται μόνο αν συμπληρωθεί ένας ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων και αφού προπληρωθεί το συνολικό ποσό. Το γραφείο μας δεν έχει ευθύνη για τις προαιρετικές παροχές, οι οποίες δεν πραγματοποιούνται από αυτό. Τονίζεται ότι το τουριστικό γραφείο δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει περιστάσεις που είναι ξένες προς τη σφαίρα επιρροής του και μπορεί να οδηγήσουν στη ματαίωση του ταξιδιού ή σε ζημιές που οφείλονται σε μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των συμφωνημένων υπηρεσιών του ταξιδιού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι: απεργίες, ατυχήματα, ασθένειες, επιδημίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, λόγω γευμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ταξιδιού ή λόγω ανεπαρκών συνθηκών υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, τραυματισμοί ή κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδημιών, τοξικών μολύνσεων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανάγκης ή ανωτέρας βίας. Στις παραπάνω περιπτώσεις, το τουριστικό γραφείο δεν φέρει ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν ζημίας που προκλήθηκε από αυτές, Θα εξαντλήσει πάντως, κάθε προσπάθεια για να συμπαρασταθεί και να φροντίσει τους πελάτες με κάθε τρόπο, χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί για το γραφείο ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών έκτακτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν, όπως στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, από τους ίδιους τους πελάτες. Σε περίπτωση που, μετά την αναχώρηση του πλάτη για το ταξίδι, το γραφείο μας αδυνατεί, για λόγους που οφείλονται σε ανωτέρα βία, όπως αυτή που περιγράφεται παραπάνω, να παράσχει σημαντικό τμήμα των προβλεπόμενων στη σύμβαση υπηρεσιών, οφείλει να προβεί σους κατάλληλους διακανονισμούς που θα επιτρέψουν την απρόσκοπτη συνέχιση του ταξιδιού, Εάν αυτοί οι διακανονισμοί δεν είναι εφικτοί, το γραφεί έχει την ευθύνη να επιστρέψει τον πελάτη στον τόπο αναχώρησης ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο επιστροφής έχει συμφωνηθεί. Εύλογα παράπονα, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται αμέσως και επί τόπου στον συνοδό (ή, ελλείψει αυτού, στο γραφείο μας), και στον παρέχοντα τη συγκεκριμένη υπηρεσία, εγγράφως. Ο συνοδός γράφει στο ίδιο έντυπο τις παρατηρήσεις του σχετικά με το θέμα. Αν το πρόβλημα που επισημάνθηκε δεν κατέστη δυνατό να λυθεί επί τόπου, μετά την επιστροφή σας από το ταξίδι θα πρέπει να υποβάλετε εγγράφως στο γραφείο μας οποιοδήποτε σχετικό παράπονο μέσα σε προθεσμία 15 εργάσιμων ημερών, μαζί με οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία διαθέτετε για τη αιτιολόγηση του. Μετά την παρέλευση του 15ημέρου, το τουριστικό γραφείο δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε απαίτηση. Υπάρχει περίπτωση, για να είναι δυνατή, από πλευράς κόστους, η πραγματοποίηση ενός οργανωμένου ταξιδιού, να απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων, για τον οποίο θα ενημερωθείτε από το ειδικό φυλλάδιο του προγράμματος του κάθε ταξιδιού. Εφ’ όσον ο αριθμός αυτός δεν συμπληρωθεί, το γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το συγκεκριμένο ταξίδι, οφείλει δε να ενημερώσει εγγράφως, και εντός τουλάχιστον 21 ηµερών προ της ενάρξεως του ταξιδιού, τους καταναλωτές που είχαν δηλώσει συμμετοχή σε αυτό και να τους επιστρέψει τα χρήματα που είχαν καταβάλει μέχρι τη στιγμή της ακύρωσης για τη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ:
Επειδή στο οργανωμένο ταξίδι συμμετέχουν, συνήθως, και άλλα άτομα, η συμμετοχή σε αυτό προϋποθέτει ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά και κατανόηση απέναντι στους συνταξιδιώτες και τους παράγοντες πραγματοποίησής του. Για τον λόγο αυτόν είναι απαραίτητη η απόλυτη συμμόρφωση των πελατών προς το πρόγραμμα του ταξιδιού, τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών, η έγκαιρη προσέλευση τους στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές, γεύματα κλπ.) και η συμμόρφωσή τους µε οποιουσδήποτε διοικητικούς ή νομοθετικούς κανονισμούς έχουν εφαρμογή κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Η καθυστέρηση και ασυνέπεια του πελάτη έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια της πτήσης, εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης θα πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα. Το τουριστικό γραφείο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον συνδράμει σ’ αυτό. Στα αεροδρόμια και τα λιμάνια θα πρέπει να βρίσκεστε δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν την αναχώρησή σας. Αν δεν προβλέπεται συνοδός στο ταξίδι, πρέπει να επιβεβαιώνετε επί τόπου τις επόμενες πτήσεις σας με την αεροπορική εταιρεία και να βεβαιώνεστε από ποιο αεροδρόμιο και σταθμό (terminal) αναχωρεί η πτήση σας και ποια ώρα. Οι πελάτες από άλλες περιοχές πρέπει να φθάνουν πολύ νωρίτερα, κατά προτίμηση την προηγούμενη ημέρα, στον τόπο αναχώρησης του ταξιδιού, προκειμένου να μην επηρεάζονται από τυχόν καθυστέρηση ή και απεργία των τοπικών μεσών μεταφοράς. Τυχόν απώλεια του μέσου μεταφοράς του οργανωμένου ταξιδιού από τέτοια καθυστέρηση συνεπάγεται την απώλεια του συνόλου του ταξιδιού, στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επανασύνδεση με την υπόλοιπη ομάδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Στην αντίθετη περίπτωση, τα έξοδα για την επανασύνδεσή τους με την υπόλοιπη ομάδα βαρύνουν τους ίδιους τους πελάτες, το δε τουριστικό γραφείο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τους συνδράμει οργανωτικά σ’ αυτό. Οι πελάτες είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις των παιδιών που συνοδεύουν και πρέπει να τα εποπτεύουν ανελλιπώς σε όλο το ταξίδι για την ασφάλεια και τη συμπεριφορά τους. Σε περίπτωση που ο πελάτης διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση και αποχωριστεί από την ομάδα, ακόμη και για λόγο ανωτέρας βίας, δεν δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησης του εκτός ομάδας βαρύνουν τον ίδιο. Κατά τον ίδιο τρόπο, το γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη για υπηρεσίες του οργανωμένου ταξιδιού οι οποίες δεν παρασχέθηκαν στον πελάτη από δική του αμέλεια ή ευθύνη, ή λόγω ασθένειας του. Πριν την αναχώρηση σας από το ξενοδοχείο ή το κατάλυμα σας, να μεριμνάτε έγκαιρα νια την εξόφληση τυχόν προσωπικών λογαριασμών (από τηλεφωνήματα. ποτά. κλπ.). Ο πελάτης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην Εταιρεία ή και σε οποιονδήποτε παροχέα οποιασδήποτε υπηρεσίας η οποία αποτελεί τμήμα των διακοπών ως αποτέλεσμα της µη συµµόρφωσής του με τους παρόντες όρους ή με τους επιμέρους ειδικότερους όρους που διέπουν τις συμβάσεις μεταφοράς του. Ο πελάτης ευθύνεται επίσης για κάθε κύρωση, πρόστιμο και δαπάνη που εξαιτίας της συμπεριφοράς του αποδίδεται στην Εταιρεία ή παροχέα της και έχει την ευθύνη να πληρώσει σε λιμενικές, τελωνειακές, υγειονομικές ή άλλες αρχές οποιασδήποτε χώρας. Ο πελάτης οφείλει να παραδώσει στην Εταιρεία οποιαδήποτε έγγραφα και πληροφορίες έχει στην κατοχή του/της τα οποία μπορεί να χρειασθούν στην Εταιρεία ούτως ώστε να ασκήσει το δικαίωµα αναγωγής της κατά τρίτων οι οποίοι μπορεί να ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία υπέστη ο πελάτης. Ο πελάτης ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για οποιαδήποτε διακινδύνευση του δικαιώµατος αναγωγής της Εταιρείας η οποία θα προκληθεί από τη µη συµµόρφωσή του µε τον παρόντα όρο. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να παράσχει στην Εταιρεία οποιεσδήποτε πληροφορίες του ζητηθεί µε σκοπό να βοηθήσει την Εταιρεία ή οποιουσδήποτε παροχής υπηρεσιών, οι οποίες συναπαρτίζουν τις διακοπές, να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σχετικώς µε την ασφάλεια. Σε περίπτωση που ο πελάτης κωλύεται να συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι στο οποίο έχει κρατήσει θέση, μπορεί να εκχωρήσει την κράτησή του σε άλλο άτομο, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο συγκεκριμένο ταξίδι, το αργότερο 15 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση εκτός αν ορίζεται διαφορετική περίοδος από τους επιπρόσθετους ειδικούς όρους συμμετοχής της κάθε κρουαζιέρας. Σε περίπτωση τυχόν οφειλόμενου υπολοίπου του ποσού ή ενδεχόμενων πρόσθετων εξόδων από την εκχώρηση (π.χ. από το γεγονός ότι ο νέος πελάτης είναι άτομο του άλλου φύλου), ο εκχωρών και ο εκδοχέας ευθύνονται αλληλέγγυα απέναντι στο γραφείο μας για την καταβολή τους. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των τακτικών αερομεταφορέων, πρέπει να επισημανθεί ότι δεν είναι δυνατή η αλλαγή του ονόματος του Επιβάτη, αλλά μόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας θέσης. Το γραφείο μας θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ανεύρεση νέας θέσης, δεν θα φέρει όμως καμία ευθύνη σε περίπτωση που αυτό δεν σταθεί δυνατό. Η δε συνεπαγόμενη υποχρεωτική ακύρωση της κράτησης θα γίνεται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο παρόν όρους ακύρωσης.

8. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ/ΠΛΟΙΑ - ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Όλες οι πληροφορίες που αφορούν την κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων που αναφέρονται στα προγράμματα των οργανωμένων ταξιδιών μας, είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία του κάθε κράτους για την τουριστική κατάταξη των ξενοδοχείων και καταλυμάτων, η οποία μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Πρέπει να γνωρίζετε, ότι δεν υπάρχει ενιαία διεθνής κατάταξη των ξενοδοχείων. Η επιλογή των ξενοδοχείων και καταλυμάτων γίνεται με κριτήρια τη θέση τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή τιμή ανάλογα με την κατηγορία τους όπως αυτή αναφέρεται στην περιγραφή κάθε ταξιδιού. Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων από την πλευρά του ξενοδοχείου, το γραφείο μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευθετήσει το θέμα, σύμφωνα και με τα ισχύοντα στη χώρα υποδοχής, Συνιστούμε να μην αφήνετε εκτεθειμένα και να επιτηρείτε συνεχώς τσάντες, μηχανές, τηλέφωνα και τα αλλά προσωπικά σας είδη σε οποιονδήποτε χώρο των ξενοδοχείων, πλοίων και λοιπών καταλυμάτων, καθώς και στα μέσα μεταφοράς.). Στα πλοία, γενικά οι καμπίνες είναι μικρότερες από τα δωμάτια των ξενοδοχείων και εκτός των επιπέδων όπου βρίσκονται (καταστρώματα) , διακρίνονται σε εξωτερικές (με παράθυρο ή φινιστρίνι) και σε εσωτερικές (χωρίς εξωτερική επαφή). Επίσης, μπορεί να είναι τύπου «κουκέτας», με κρεβάτια πάνω και κάτω. Η κατηγοριοποίηση των καμπίνων (lux, superior κλπ) βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια των εφοπλιστικών εταιρειών κρουαζιέρας.

9. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ:
∆εν επιτρέπεται γενικά να μεταβάλετε τη συμμετοχή σας αφότου επιβεβαιώθηκε εκτός από ειδικές περιπτώσεις. Τέτοιου είδους μεταβολές πρέπει να γνωστοποιηθούν εγγράφως αμέσως και ενδέχεται να επιβληθεί επιπλέον χρέωση για τη μεταβολή. Εάν για οποιοδήποτε λόγο ακυρώσετε το ταξίδι σας πρέπει να µας το γνωστοποιήσετε εγγράφως επί αποδείξει στη διεύθυνση που αναφέρεται ανωτέρω. Κατόπιν παραλαβής των οδηγιών σας θα εκδοθεί ένα ακυρωτικό τιμολόγιο και θα επιβληθούν τα ανάλογα ακυρωτικά κατ’ άτομο, σύμφωνα με τη χρονική στιγμή κατά την οποία γίνεται η ακύρωση και την πολιτική ακυρωτικών της εκάστοτε εταιρίας κρουαζιέρας που ταξιδεύετε. Παρακαλούμε όπως δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στη πολιτική ακυρωτικών και η οποία σας γνωστοποιείται από τους ειδικούς επιπρόσθετους όρους της κάθε εταιρίας κρουαζιέρας κατά την δήλωση συμμετοχής και σύμφωνα με τα ισχύοντα στους όρους αερομεταφοράς, εφόσον το πακέτο περιλαμβάνει αερομεταφορά”. Για ειδικές αναχωρήσεις, εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων , αθλητικών ή καλλιτεχνικών γεγονότων , συνέδρια, κρουαζιέρες ή ταξίδια που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένες πτήσεις ή ειδικά ναυλωμένα πλοία, οι χρονικές περίοδοι πιθανόν να είναι μεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων υψηλότερα και αναφέρονται ρητά στο έντυπο πρόγραμμα του συγκεκριμένου ταξιδιού και στους ειδικούς επιπρόσθετους όρους συμμετοχής. Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από τον χρόνο της εγγραφής ή από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους πελάτες ή όχι.

Ακυρωτικά για μεμονωμένες κρατήσεις
60-45 ημέρες πριν την αναχώρηση: 30% απώλεια προκαταβολής
44-30 ημέρες πριν την αναχώρηση: 50% ακυρωτικά επί του συνόλου
29-15 ημέρες πριν την αναχώρηση: 80% ακυρωτικά επί του συνόλου
14-07 ημέρες πριν την αναχώρηση: 90% ακυρωτικά επί του συνόλου
06-00 ημέρες πριν την αναχώρηση: 100% ακυρωτικά επί του συνόλου
Σε περίπτωση όπου ο επιβάτης δεν εμφανιστεί κατά την επιβίβαση και δεν επιβιβαστεί σε κανένα από τα επόμενα λιμάνια δεν δικαιούται καμία επιστροφή χρημάτων και έχει 100% ακυρωτικά επί του συνόλου.

10. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:
Γενικά, για όλα τα ταξίδια στο εξωτερικό απαιτείται νέο διαβατήριο, το οποίο να έχει εκδοθεί από το 2006 και μετά. Οι χώρες της ζώνης Schengen δέχονται και τις νέες ταυτότητες [που αναφέρουν τα στοιχεία του κατόχου και με λατινικούς χαρακτήρες]. Το γραφείο μας συνιστά να έχετε στο ταξίδι το διαβατήριό σας σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι την προγραμματισμένη ημερομηνία επιστροφής σας, για την άμεση αναγνώριση της ταυτότητας σας και για την αποφυγή προβλημάτων κατά τις μετακινήσεις σας. Προσοχή: Μερικές χώρες ζητούν το διαβατήριο των πελατών να λήγει τουλάχιστον 3-12 μήνες μετά τον χρόνο άφιξής τους σ’ αυτές. Η συγκεκριμένη πληροφορία για κάθε ταξίδι, εφ’ όσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, βρίσκεται στο πρόγραμμα ή άλλο έντυπο του ταξιδιού, το οποίο είναι αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος. Το τουριστικό γραφείο παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσον αφορά τα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για κάθε ταξίδι και προορισμό και την έκδοση ή/και θεώρησή τους, αλλά -ακόμη και αν παράσχει κάποια βοήθεια στη σχετική διαδικασία- δεν ευθύνεται για τυχόν μη έκδοση ή μη θεώρηση αυτών από τις αρμόδιες αρχές, στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί ο πελάτης. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όσον αφορά τα ταξιδιωτικά έγγραφα των ανηλίκων, οι οποίοι πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτουν διαβατήριο. Ειδικά οι υπήκοοι άλλων χωρών, που είναι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων ή/και άδειας παραμονής και εργασίας σε ισχύ, πρέπει να ενημερώνουν σχετικά εγγράφως το τουριστικό γραφείο και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν, προκειμένου να ελέγχουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου (visa) ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες από όπου θα διέλθουν ή στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για την επανείσοδό τους στην Ελλάδα ή στη χώρα από όπου ξεκίνησαν. Τυχόν μη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών σας εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής σας στο ταξίδι χωρίς χρέωση ακυρωτικών. Ανάλογα µε τις χώρες που θα επισκεφτείτε μπορεί να απαιτείται θεώρηση εισόδου (visa) και/ή ορισμένες υγειονομικές διατυπώσεις οι οποίες σας έχουν επισημανθεί πριν από την υπογραφή της δήλωσης συµµετοχής στο ταξίδι. Με την υπογραφή της δήλωσης συµµετοχής σας στο ταξίδι αποδέχεστε ότι έχετε ενημερωθεί για τις απαιτούμενες διαδικασίες και υγειονομικές διατυπώσεις και η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την τυχόν άρνηση των αρμοδίων αρχών να εισέλθετε στην χώρα υποδοχής ή, σε περίπτωση κρουαζιέρας, να αποβιβαστείτε από το πλοίο. Εάν η Εταιρεία ή ο Μεταφορέας κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο σχετικώς με τα ανωτέρω είστε υποχρεωμένοι να τους επιστρέψετε το ποσόν.

11. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ:
Ο πελάτης βεβαιώνει ότι ο ίδιος και όσοι αναφέρονται στην κράτηση διαθέτουν την κατάλληλη φυσική κατάσταση για να ταξιδέψουν. Οποιοσδήποτε πελάτης με οποιαδήποτε ιατρική κατάσταση, η οποία μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα του να ταξιδέψει πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό γιατρού πριν από την κράτηση. Η Εταιρεία, οι τοπικές Λιμενικές Αρχές, και/ή ο Μεταφορέας διατηρούν το δικαίωμα να διανέμουν εκ μέρους τους ερωτηματολόγιο Δημόσιας Υγείας ανά πάσα στιγμή. Ο πελάτης θα παρέχει ακριβείς πληροφορίες αναφορικά με οποιαδήποτε συμπτώματα ασθένειας συμπεριλαμβανομένης και της γαστρεντερίτιδας. Για ταξίδια μέσω θαλάσσης και/ή αέρος, ο Μεταφορέας μπορεί να αρνηθεί την επιβίβαση οποιουδήποτε Επιβάτη που θεωρεί κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια ότι έχει συμπτώματα οποιουδήποτε ιού ή μικροβίου ασθένειας περιλαμβανομένου και του νοροϊού (norovirus). Άρνηση του πελάτη να συμπληρώσει το σχετικό ερωτηματολόγιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη επιβίβασή του. Ο Μεταφορέας μπορεί να αρνηθεί σε οποιοδήποτε πελάτη να ταξιδεύσει, τον οποίο θεωρούν ότι είναι ανίκανος να ταξιδεύσει, ενδέχεται να διακινδυνεύσει την υγεία ή ασφάλεια ή ενδέχεται να αρνηθεί εισόδου σε οποιοδήποτε λιμάνι ή θα καθιστούσε τον Μεταφορέα υπεύθυνο για τυχόν έξοδα συμπεριλαμβανομένων των εξόδων επαναπατρισμού. Αυτά τα θέματα καθορίζονται πλήρως στους Όρους Μεταφοράς του Μεταφορέα. Ο θαλάσσιος Μεταφορέας μπορεί να ζητήσει από τον πελάτη να παραμείνει στην καμπίνα του/της για λόγους υγείας και ασφάλειας. Επίσης, χωρίς την πλήρη ενημέρωση πριν την κράτηση δεν θα μπορούμε να βοηθήσουμε όσους χρειάζονται φροντίδα ή ειδικές διευκολύνσεις. Την ώρα της κράτησης κάθε πελάτης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την Εταιρεία για όλες τις ασθένειες ή σωματικές ή πνευματικές ανικανότητες για τις οποίες θα χρειαστεί ειδική περίθαλψη ή φροντίδα ή ειδική θεραπεία. Καμία κράτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή για πελάτες των οποίων η σωματική ή πνευματική κατάσταση θα καθιστούσε την συμμετοχή τους στο ταξίδι αδύνατη ή επικίνδυνη για τον ίδιο ή για τους άλλους ή που απαιτεί μεθόδους φροντίδας ή θεραπείας οι οποίες είναι αδύνατο ή πρακτικά ανέφικτο να παρασχεθούν κατά το ταξίδι. Εάν παραλείψετε να γνωστοποιήσετε στην Εταιρεία οποιαδήποτε τέτοια κατάσταση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την άρνηση επιβίβασης σε εσάς ή οποιοδήποτε πρόσωπο ταξιδεύει μαζί σας. Η Εταιρεία θα κάνει οτιδήποτε είναι δυνατόν να ικανοποιήσει τις ανάγκες και ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών, φαρμακευτικές, διαιτητικές ή άλλου τύπου αλλά τέτοιες απαιτήσεις δεν αποτελούν στοιχείο της σύμβασης και ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν ευθύνεται να τις παρέχει.

12. ΑΣΦΑΛΙΣΗ:
Το γραφείο μας έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης για κάθε πρόγραμμά του, το οποίο καλύπτει τις περιπτώσεις τυχόν ευθυνών έναντι των πελατών του, που προκύπτουν από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση του οργανωμένου ταξιδιού. Επίσης, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης, την υποχρέωση επιστροφής των καταβληθέντων, καθώς και τον επαναπατρισμό των πελατών. Ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και τα στοιχεία του ασφαλιστή αναγράφονται στη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του γραφείου μας και του πελάτη. Επειδή οι ομαδικές ασφαλιστικές καλύψεις είναι συγκεκριμένες και περιορισμένες, για τις περιπτώσεις απώλειας ζωής, ασθένειας, ατυχήματος και απώλειας ή καταστροφής αποσκευών και άλλων αξιών, που δεν καλύπτονται, υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης στα επιθυμητά ποσά, την οποία το γραφείο μας προτείνει ανεπιφύλακτα. Αν ενδιαφέρεστε για πρόσθετες ασφαλιστικές καλύψεις, μπορείτε ν’ απευθυνθείτε στο γραφείο μας για να ενημερωθείτε σχετικά. Επίσης, για την περίπτωση ασθένειας σας στη διάρκεια ταξιδιού σας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σάς συνιστούμε να έρθετε σε επαφή με τον Ασφαλιστικό σας Φορέα για την έκδοση της «Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας».

13. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:
Πληροφορίες που µας χορηγείτε σχετικώς µε τη συμμετοχή σας στο ταξίδι θα τηρούνται από την Εταιρεία σύμφωνα µε το Νόμο 2472/1997 σχετικώς µε την προστασία επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για συμμετοχές, κρατήσεις, έκδοση εισιτηρίου και σύνταξη της λίστας πελατών, για σκοπούς ταξιδιωτικής ασφάλισης και μάρκετινγκ. Μπορείτε να παραλάβετε ένα αντίγραφο των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα που τηρείται για εσάς µε έγγραφη αίτησή σας στην Εταιρεία μας. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Για να μπορούμε να συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις μας βάσει του περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων Νόμου, απαιτείται να διαβάσετε και να συμφωνήσετε με την πολιτική μας αυτή προτού μας παρέχετε οποιεσδήποτε προσωπικές σας πληροφορίες. Σε περίπτωση που δεν το πράξετε σημαίνει ότι παραβιάζετε τους όρους αυτούς. Είναι δική σας ευθύνη να βεβαιώνεστε ότι οι πληροφορίες που τηρούνται για σας είναι σωστές και ακριβείς. Σε περίπτωση που δεν το πράξετε σημαίνει ότι παραβιάζετε τους όρους αυτούς.

14. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:
Επισημαίνουμε ότι η ευθύνη του Μεταφορέα λόγω θανάτου ή και τραυματισμού καθώς και απώλειας/ζηµίας αποσκευών είναι περιορισμένη σύμφωνα με τις αντίστοιχες διεθνείς Συνθήκες για κάθε μεταφορικό μέσο και για τα ξενοδοχεία, και η ευθύνη, στην περίπτωση αυτή, περιορίζεται σύμφωνα με τις Συνθήκες αυτές. Στο βαθμό που η Εταιρεία µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη ως νομικό πρόσωπο που δεν ανέλαβε την Μεταφορά οι όροι των διεθνών συµβάσεων (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε τροποποιήσεων που επακολούθησαν και οποιωνδήποτε νέων συµβάσεων) ρητώς ενσωματώνονται στην παρούσα σύµβαση. Η ευθύνη της Εταιρείας είναι περιορισμένη και κάτω από οποιεσδήποτε περιστάσεις δεν θα ξεπερνά την ευθύνη του Μεταφορέα κατά τους όρους και προϋποθέσεις μεταφοράς. Συναινείτε ότι σε αυτό το ταξίδι έχουν εφαρμογή οι προϋποθέσεις μεταφοράς της Σύμβασης Μεταφοράς (δηλαδή το εισιτήριο) που εκδίδεται από τον Μεταφορέα και μπορείτε να το προμηθευτείτε στα γραφεία της Εταιρείας. Αντίγραφα των προϋποθέσεων μεταφοράς οποιουδήποτε Μεταφορέα ή και των συνθηκών που έχουν εφαρμογή στο ταξίδι σας είναι διαθέσιµα κατόπιν σχετικού αιτήµατος. Με την αποδοχή ή και χρήση ή και διενέργεια ταξιδιού σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης Μεταφοράς ο Επιβάτης αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται σε αυτή ασχέτως εάν το εισιτήριο του παραδόθηκε σε αυτόν ή αυτή ή σε τρίτο. Οι αποσκευές παραδίδονται στον Μεταφορέα και παραλαμβάνονται με ευθύνη και φροντίδα των κατόχων τους, ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι συνοδεία εκπροσώπων του τουριστικού γραφείου. Το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αποσκευών. Όλες οι εξαιρέσεις και ή οι περιορισμοί ευθύνης, επιχειρήματα ή ενστάσεις που μπορεί να τύχουν επίκλησης από το γραφείο μας ως Διοργανωτή σύμφωνα με τους γενικούς όρους εκτείνονται σε όλα τα μέρη τα οποία είναι ή θα μπορούσαν να θεωρηθούν προσωπικό του Διοργανωτή, ή προστεθέντες, πράκτορες, υπεργολάβοι, ή σύμβουλοι του Διοργανωτή καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή για οποιοδήποτε λόγο, καθώς και στους ασφαλιστές του Διοργανωτή.

15. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ:
Η Εταιρεία και ο πελάτης δεσμεύονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, οποιαδήποτε αξίωση, αγωγή ή δικαστικές ενέργειες εναντίον της Εταιρείας ή των υπαλλήλων της θα ασκείται, εκτός εάν η Εταιρεία ρητά συμφωνεί εγγράφως για το αντίθετο, στα ∆ικαστήρια της Αθήνας στην Ελλάδα.

16. OΡΙΣΜΟΙ:
«Αποσκευές» σημαίνει κάθε αντικείμενο που ανήκει ή μεταφέρεται από οιοδήποτε Επιβάτη, συμπεριλαμβανομένων των αποσκευών, των συσκευασιών, των βαλιτσών, των μπαούλων, των προσωπικών αντικειμένων, των ειδών ένδυσης, αποσκευών ενδιαιτημάτων, χειραποσκευών, των ειδών ένδυσης που φέρει ή μεταφέρει ο επιβάτης, των οχημάτων και οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού στοιχείου. «Επιβάτης» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, που αναφέρονται ονομαστικά στη σχετική σύμβαση μεταφοράς . «Μεταφορέας» σημαίνει πρόσωπο με το οποίο ή για λογαριασμό του οποίου έχει συναφθεί μία σύμβαση μεταφοράς, ανεξάρτητα εάν η μεταφορά γίνεται από τον ίδιο ή από πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λογαριασμό του. «Σύμβαση Μεταφοράς» σημαίνει τη σύμβαση που έχει συναφθεί από ή για λογαριασμό ενός μεταφορέα για τη μεταφορά επιβάτη ή επιβάτη και των αποσκευών του.

Καλέστε μας +30 210 3259900
Orange Cruises

Η Orange Cruises Hellas, ο πλέον σύγχρονος και εξειδικευμένος ταξιδιωτικός οργανισμός Κρουαζιέρας στην Ελλάδα, με μεγάλη εμπειρία στον τουρισμό και ειδικότερα στον τομέα της κρουαζιέρας, ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2013, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της Κρουαζιέρας στη χώρα μας.

ΜΗΤ.Ε 206Ε60000356901

Περισσότερα ...

Social Media
Επικοινωνία
Λ. Κηφισίας 193 & Ιερέως Δούση 24, ΤΚ 15124, Μαρούσι, Αθήνα
+30 210 325 9900
+30 210 325 9999
Newsletter
Μην χάνετε τις προσφορές της Orange Cruises.
Εγγραφείτε σήμερα στο newsletter μας.
© 2014 - 2016 Orange Cruises